فاصله بین دو نقطه آنلاین را پیدا کنید

این سرویس به محاسبه فاصله بین دو نقطه در هواپیما و فضا کمک می کند.

فاصله بین دو نقطه

فاصله بین دو نقطه ریشه به همان اندازه مربع از مجموع مربعات تفاوت مختصات در هر محور است. هر نقطه در هواپیما با دو مختصات مشخص شده است، و هر نقطه در فضا سه است.

به منظور تعیین فاصله بین دو نقطه در هواپیما، شما باید دو مختصات دو نقطه را وارد کنید.

$$ \ sqrt {(x_2 - x_1) ^ 2 + (y_2 - y_1) ^ 2} $$

به منظور پیدا کردن فاصله بین دو نقطه در فضا، شما باید سه مختصات دو نقطه را وارد کنید.

$$ \ sqrt {(x_2 - x_1) ^ 2 + (y_2 - y_1) ^ 2 + (z_2 - z_1) ^ 2} $$

Добавить комментарий