Tìm khoảng cách giữa hai điểm trực tuyến

Dịch vụ này sẽ giúp tính khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng và trong không gian.

Khoảng cách giữa hai điểm

Khoảng cách giữa hai điểm là căn bậc hai không kém từ tổng bình phương của sự khác biệt tọa độ trên mỗi trục. Mỗi điểm trên mặt phẳng được đặc trưng bởi hai tọa độ, và mỗi điểm trong không gian là ba.

Để xác định khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng, bạn cần nhập hai tọa độ hai điểm.

$$ \ sqrt {(x_2 - x_1) ^ 2 + (y_2 - y_1) ^ 2} $$

Để tìm khoảng cách giữa hai điểm trong không gian, bạn cần nhập ba tọa độ của hai điểm.

$$ \ sqrt {(x_2 - x_1) ^ 2 + (y_2 - y_1) ^ 2 + (z_2 - z_1) ^ 2} $$

Добавить комментарий